KARI DOSAI

...

KARI DOSAI

Mutton Kari Dosai

---

250/-

Chicken Kari Dosai

---

230/-

Vanjaram Fish Dosai

---

270/-

Crab Dosai

---

290/-

Prawn Dosai

---

290/-

Egg Dosai

---

80/-

Egg Veetu Dosai

---

80/-

TIFFIN VARIETIES

Veetu Dosai

---

40/-

Special Dosai

---

70/-

Kal Dosai

---

60/-

Sesame Oil Dosai

---

70/-

Idly

---

15/-

Idiappam

---

15/-

Small Onion Uttapam

---

80/-